Wild Turkey (Meleagris gallopavo)

Wild Turkey (Meleagris gallopavo)